Autorská práva

© Copyright Lemonade s.r.o., se sídlem Na okraji 439/44, 162 00, Praha - Veleslavín, IČO: 27383661, DIČ: CZ27383661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 115406 (dále jen „Lemonade“), www.lemonade.cz. Všechna práva vyhrazena.
 
Materiály publikované na webových stránkách www.projektovesymposium.cz (dále jen „Stránky“) podléhají ochraně podle zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Zejména ochranné známky, grafika, loga, text, design Stránek, videa, obrázky, zvuk a animace, jakož i jejich uspořádání na Stránkách týkající se akce projektové symposium (dále je „Autorská díla“) jsou majetkem společnosti Lemonade nebo je společnost Lemonade držitelem licence k jejich užití. Nelze vyloučit, že produkty a služby, reklama anebo další materiály publikované na Stránkách třetími subjekty (zejména tzv. partneři a podporovateli Projektového symposia 2016, kterými jsou tito partneři jsou majetkem těchto osob a budou chráněny právy těchto osob. Upozorňujeme, že obrázky zveřejněné na Stránkách mohou podléhat autorským právům třetí strany.
 
Není poskytováno žádné povolení ke kopírování, reprodukci, změně či stahování Stránek nebo jakékoli jejich části, zejména není povoleno jakýkoli obsah z těchto Stránek reprodukovat pro účely použití v publikacích nebo distribuci za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Lemonade.