Souhlas se zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním vyplněného registračního formuláře (dále jen „Formulář“) udělujete společnosti: Lemonade s.r.o., se sídlem: Na okraji 439/44, 162 00 Praha 6, IČO: 27383661, DIČ: CZ27383661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 115406 (dále jen „Lemonade“ anebo „Správce“) jako Správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), a to v rozsahu Vámi vyplněných údajů ve Formuláři, včetně rodného čísla (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely registrace na objednanou akci projektové symposium 2016, marketingových činností Správce a tzv. partnerů a podporovatelů projektového symposia 2016, a to zejména za účelem nabízení výrobků nebo služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, jakož i za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004. Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, anebo zasílání výše uvedených materiálů i nad rámec zasílání obchodních sdělení při využití Vámi uvedeného elektronického kontaktu. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům a osobám podílejícím se na vedení Správce, Zpracovatele, partnerů a podporovatelů projektového symposia 2016. Souhlas je udělen na dobu tří let. Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to buď sám anebo prostřednictvím zpracovatele/zpracovatelů (dále jen „Zpracovatel“) s nimiž má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 Zákona.

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Organizátorem, iniciátorem konference Projektové symposium 2016 a oprávněnou osobou pro vyřizování registrací je společnost Lemonade s.r.o., se sídlem Na okraji 439/44, 162 00, Praha - Veleslavín, IČO: 27383661, DIČ: CZ27383661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 115406.

Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na Projektové symposium 2016 na webové stránce http://projektovesymposium.cz/cs-CZ/registrace

Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.

Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace tato zakládá závazný právní vztah mezi organizátorem a objednatelem. Registrace jsou vyřizovány v pořadí podle data doručení organizátorovi.

V případě zrušení konference Projektové symposium 2016 ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení konference.

O zrušení, či nekonání akce z důvodu vyšší moci informuje organizátor bezodkladně objednatele.

Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

Registrační podmínky

Vyplňte prosím registrační formulář, pole jsou povinná.

Po doručení Vaší registrace obdržíte e-mailem potvrzení registrace s pokyny k platbě. Tímto okamžikem se registrace pro účastníka stává ZÁVAZNOU.

Účastnický poplatek musí být uhrazen do 14 dnů, ode dne provedení elektronické registrace. Částka účastnického poplatku je fakturována v Kč. Při platbě v jiné měně je přepočtena dle denního aktuálního kurzu.

Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem. V případě registrací učiněných 5 dní a méně před konáním konference je možné úhradu provést též u místa ověřování účastnických registrací v den konání konference, ale jen po předchozí telefonické domluvě s organizátorem.

V případě registrace učiněné 5 dnů a méně před konáním konference je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením písemného potvrzení o provedení úhrady (např. výpis z účtu, potvrzení banky o provedení platby) u místa ověřování účastnických regsitrací v den konání konference.

Po obdržení vaší platby obdržíte do 10 pracovních dnů automaticky na e-mailovou adresu, zadanou při registraci, řádný daňový doklad.

Na konferenci se prosím dostavte v dostatečném předstihu před zahájením programu. Čas specifikovaný v programu pro registraci účastníků naleznete na této webové stránce: http://projektovesymposium.cz/cs-CZ/stranky/program-symposia. U místa pro ověřování účastnických registrací obdržíte konferenční visačku a další materiály.

Současně si Vás dovolujeme informovat o pokynech a praktických informacích pro účastníky konference, které naleznete na této webové stránce: http://projektovesymposium.cz/cs-CZ/pages/narodni-technicka-knihovna

Storno podmínky

Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně formou žádosti na adresu organizátora nebo e-mailem na adresu info@projektovesymposium.cz. V případě zrušení e-mailem se registrace považuje za zrušenou, pouze pokud účastník obdrží potvrzující e-mail.

Při zrušení registrace do 15 dnů před konáním konference včetně, bude účtován storno poplatek ve výši 10 % z ceny účastnického poplatku.

Při zrušení registrace méně než 15 dnů před začátkem konference nebo při neúčasti na konferenci bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku.

Varianty účastnických balíčků

Účastnický poplatek obsahuje:

Registrace EARLY BIRD

PRO NEJRYCHLEJŠÍ! Účast na konferenci v plném rozsahu (přednášky, workshopy, večerní program) od 06:00 do 21:00 hod
Místo k sezení: Galerie Ballingův sál (2NP)
Konferenční materiály
Stravování a občerstvení specifikované v programu konference
Výše účastnického poplatku: 4.900,-Kč  

Registrace STANDARD

Účast na konferenci v plném rozsahu (přednášky, workshopy, večerní program) od 06:00 do 21:00 hod
Místo k sezení: Ballingův sál (1NP)
Konferenční materiály
Stravování a občerstvení specifikované v programu konference
Výše účastnického poplatku: 5.900,-Kč

Registrace NIGHT

Účast na večerním programu od 17:30 do 21:00 hod
Místo: Galerie NTK (1NP)
Stravování a občerstvení specifikované v programu konference
Výše účastnického poplatku: 900,-Kč
 
Výše účastnických poplatků jsou úplné a včetně DPH.
 
Účastnický poplatek neobsahuje:
 
Poplatek u všech třech shora uvedených variant účastnických balíčků neobsahuje případné náklady na parkování nebo ubytování v hotelu.